روز ملی  خلیج فارس

#روز_ملی_خلیج_همیشه_فارس_گرامی_باد

#دهم_اردیبهشت

جشنواره ی آب بازی دبستان باغ الفبا منطقه ی بندر امام خمینی ره استان خوزستان مدیر دبستان:خانم پاریابی معاون پرورشی:خانم میرزائی

 

برای  دیدن ویدیو کلیک کنید =>  روز ملی خلیج فارس

دبستان باغ الفبا